Zpět na seznam

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omezovač rychlosti je funkce, která Vám pomůže, abyste nepřekračovali zvolenou rychlost jízdy zvanou omezená rychlost.

Ovládání

1 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

2 Ovládání:

a aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna omezené rychlosti (+);

b snížení omezené rychlosti (-).

3 Aktivace s vyvoláním rychlosti omezovače uložené do paměti (RES).

4 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (0).

Zapnutí

Zmáčkněte spínač 1 na straně . Kontrolka na přístrojové desce se rozsvítí oranžově a zároveň se zobrazí čárky udávající, že funkce omezovače rychlosti je zapnutá a čeká na uložení omezené rychlosti.

Pro uložení současné rychlosti stiskněte spínač 2 na straně a (+): čárky budou nahrazeny údajem o omezení rychlosti.

Minimální uložená rychlost bude 30 km/h.

Způsob jízdy

Když je omezená rychlost uložena v paměti, až do dosažení této rychlosti je řízení obdobné jako u vozu, který není vybaven omezovačem rychlosti.

Jakmile dosáhnete uložené rychlosti, další sešlápnutí pedálu plynu neumožní překročení programované rychlosti, s výjimkou naléhavých případů (viz odstavec „Překročení omezené rychlosti“).

Změna omezené rychlosti

Omezenou rychlost můžete měnit opakovanými stisknutími spínače 2:

- na straně a (+) rychlost zvýšíte;

- na straně b (-) rychlost snížíte.

Překročení omezené rychlosti

Omezenou rychlost lze kdykoliv překročit, a to následujícím způsobem: zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení „tuhého bodu“ pedálu).

Po dobu překračování rychlosti údaj o omezené rychlosti bliká červeně na přístrojové desce.

Poté uvolněte pedál akcelerace: funkce omezovače rychlosti se obnoví, jakmile dosáhnete nižší rychlosti, než byla rychlost uložená do paměti.

Neschopnost systému dodržet omezenou rychlost

V případě výrazného klesání nemůže systém omezenou rychlost nadále udržet: rychlost uložená do paměti bliká červeně na přístrojové desce a v pravidelných intervalech se ozývá zvukový signál, který Vás na tuto skutečnost upozorňuje.

Funkce omezovače rychlosti v žádném případě nepůsobí na brzdový systém.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí spínače 4 (0). V tomto případě zůstává omezená rychlost uložená v paměti a zobrazí se na přístrojové desce.

Vyvolání omezené rychlosti z paměti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat stisknutím spínače 3 (RES).

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je přerušena, stisknete-li spínač 1, v tomto případě již není v paměti uložena žádná rychlost. Zhasnutí oranžové kontrolky na přístrojové desce vypnutí funkce potvrdí.

Je-li omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím strany a (+) spínače 2 funkci znovu aktivujete, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená v paměti: v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.

Alpine A110 - Cruise control speed limiter