Zpět na seznam

HLADINY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brzdová kapalina

Kontrola hladiny se provádí při vypnutém motoru a vozidle stojícím na vodorovném povrchu.

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když zpozorujete sebemenší snížení účinnosti brzd.

Přístup

V závislosti na typu vozidla může být pro zajištění přístupu k brzdové kapalině nutné odstranit odváděcí kanál krycí mřížky 3.

Za tímto účelem:

- uchopte zadní část křídla 4 odváděcího kanálu krycí mřížky 1 a tahem vzhůru jej odpojte od krycí mřížky 2;

- uchopte odváděcí kanál na levé straně a tažením vzhůru směrem k sobě (pohyb B) jej zcela odepněte;

- pohybem vlevo (pohyb C) uvolněte pravou stranu odváděcího kanálu a usnadněte jeho pohyb ve vztahu ke vzpěře;

- opatrně odváděcí kanál 1 umístěte na čistý a suchý povrch.

Před zahájením jakékoli činnosti pod kapotou musí být vypnuto zapalování (viz část 2, „Zapnutí a vypnutí motoru“).

Vozidla bez úložného prostoru A

Vzhledem k přítomnosti mechanických součástí:

- je zakázáno ukládat předměty pod kapotou motoru;

- při práci v motorovém prostoru dbejte na úklid a nic v něm nezapomeňte (látky, nástroje, apod.); mohlo by dojít k poškození mechanických součástí nebo ke vzniku požáru.

Riziko poškození nebo požáru;

- při práci v motorovém prostoru mějte na paměti, že mechanické součásti mohou být horké. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Zpětná montáž odváděcího kanálu krycí mřížky

Je důležité vrátit odváděcí kanál 1 do správné původní polohy.

Za tímto účelem:

- vraťte odváděcí kanál 1 (pohyb D) do původní polohy;

- v závislosti na typu vozidla vložte odváděcí kanál 1do pláště bočního krytu 7 (pohyb E);

- připněte komponentu 6 k úchytům karosérie na obou stranách odváděcího kanálu5 (pohyb F);

- zatlačte na odváděcí kanál (pohyb G), aby dosedl do požadované pozice.

Poznámka: máte-li potíže s usazením odváděcího kanálu 1 (pohyb G), zkontrolujte, zda byl správně vložen do komponentů 57: je zde nebezpečí poškození odváděcího kanálu.

Brzdová kapalina (pokračování)

Hladina 3

Hladina klesá současně s opotřebováním brzdových obložení, nesmí však nikdy poklesnout pod výstražnou značku „MINI“.

Jestliže si přejete sami zkontrolovat stav opotřebení brzdových kotoučů a bubnů, opatřete si podklady vysvětlující postup při takové kontrole, které jsou k dispozici v prodejní síti nebo na internetové stránce výrobce.

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Povinně používejte kapalinu schválenou naším technickým oddělením (a dodávanou v zapečetěné nádobě).

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Nádržka ostřikovače

Naplnění

Při vypnutém motoru otevřete uzávěr 8. Naplňte nádržku až uvidíte kapalinu a potom vraťte uzávěr zpět.

Poznámka: pravidelně kontrolujte hladinu nádrže a před jízdou proveďte doplnění kapaliny.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před zahájením jakékoli činnosti pod kapotou musí být vypnuto zapalování (viz část 2, „Zapnutí a vypnutí motoru“).

Alpine A110 - Checking topping up levels in the front