Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt.

Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje. Během jízdy systém zastaví motor (pohotovostní režim) kdykoliv vozidlo zastaví (dopravní zácpa, zastavení na červenou,...).

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

- Vozidlo před posledním zastavením jelo;

a

- převodovka je v poloze D, M nebo N (viz „Automatická převodovka“ v kapitole 2);

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

a

- a pedál akcelerace není sešlápnutý;

a

- rychlost je nulová po dobu cca 1 sekundy.

Pohotovostní režim motoru je zachován, pokud je převodovka v poloze P (viz „Automatická převodovka“ v kapitole 2) nebo pokud je v poloze N a při uvolnění brzdového pedálu dojde k aktivaci parkovací brzdy.

Pokud je motor v pohotovostním režimu, kontrolka na přístrojové desce svítí.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

Když je motor uveden do pohotovostního režimu, nezatáhne se elektronická parkovací brzda automaticky.

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ).

Před opuštěním vozidla je nutné, aby byl motor vypnutý a nikoliv v pohotovostním režimu (více informací naleznete v odstavci „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze při aktivovaném systému nechat motor v běhu, aby bylo možné rychle vyjet.

Udržte vozidlo stojící mírně stlačeným brzdovým pedálem.

Ukončení pohotovostního režimu motoru

- Pedál brzdy je uvolněný, převodovka v poloze D nebo M;

nebo

- brzdový pedál je uvolněn při zařazeném převodovém stupni N s uvolněnou ruční brzdou;

nebo

- brzdový pedál je znovu sešlápnut při zařazeném převodovém stupni P nebo N se zataženou ruční brzdou;

nebo

- je zařazen převodový stupeň R;

nebo

- pedál akcelerace je sešlápnutý.

Zvláštnost: v závislosti na typu vozidla se na přístrojové desce na několik sekund zobrazí kontrolka Ä, pokud vypnete zapalování, když je motor v pohotovostním režimu.

Během tankování musí být motor vypnutý (a to i u vozidel vybavených funkcí Stop and Start): je nezbytné, aby byl motor vypnutý úplně (viz část „Spuštění a zastavení motoru“ v kapitole 2).

Hrozí nebezpečí požáru.

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

- zpětný chod byl zařazen;

- dveře u řidiče nejsou zavřené;

- bezpečnostní pás řidiče není zapnutý;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká,

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rozdíl mezi vnitřní teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- režim jízdy Sport nebo Track je aktivní (viz „Výběr režimu jízdy“ v kapitole 2);

- nadmořská výška je příliš vysoká;

- gradient je příliš prudký;

- funkce „Jasný výhled“ je aktivována (viz odstavec „Automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- teplota motoru není dostatečná;

-...

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce. To znamená, že motor nemůže přejít do pohotovostního stavu.

Zvláštní případy

Pokud je motor v pohotovostním režimu (dopravní zácpa, zastavení na semaforu apod.) a řidič si odepne pás, otevře své dveře nebo se zvedne ze sedadla, zapalování se vypne.

Ruční brzda se zatahuje automaticky.

Chcete-li systém Stop and Start opětovně spustit a znovu aktivovat, spusťte motor (viz odstavec „Spuštění a vypnutí motoru” v kapitole 2).

Deaktivujte funkci Stop and Start při jakémkoliv zásahu do motorového prostoru.

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- funkce „jasné vidění“ je aktivována (viz odstavec „automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

-...

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Na přístrojové desce se objeví zpráva „Stop & Start neaktivní“ a rozsvítí se kontrolka zapalování 1.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Stop & Start aktivní“ a spínač 1 zmizí.

Systém se automaticky reaktivuje při každém nastartování vozidla při zmáčknutí startovacího tlačítka (viz odstavec „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Provozní závady

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat Stop & Start“ spolu s rozsvícením spínače 1, znamená to, že je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Zvláštnost: pokud je motor v pohotovostním stavu, lze jej automaticky znovu nastartovat stisknutím spínače 1.

Před opuštěním vozidla je nutné, aby byl motor vypnutý a nikoliv v pohotovostním režimu (více informací naleznete v odstavci „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Alpine A110 - Piano keys

Alpine A110 - Finishing