Tillbaka till listan

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- ABS (ABS (låsningsfria bromsar));

- ESC (elektroniskt stabiliseringssystem) med kontroll av understyrning och antispinnsystem;

- panikbromsassistans;

- starthjälp i backe.

Andra körhjälpssystem finns beskrivna på efterföljande sidor.

ABS (ABS (låsningsfria bromsar))

Vid intensiv bromsning hindrar ABS-systemet hjulen från att låsa sig och kontrollerar stoppsträckan och bilen.

Under dessa förhållanden kan du göra en undanmanöver samtidigt som du bromsar. Dessutom kan detta system förkorta stoppsträckan vid dåligt väggrepp (fuktig vägbana etc.).

Varje gång systemet arbetar märker du detta genom en pulsering i bromspedalen. ABS kan aldrig förbättra de ”fysiska” prestanda som beror på väggreppet mellan däck och vägbana. Sedvanliga försiktighetsåtgärder bör därför alltid vidtas (avstånd till framförvarande bil etc.).

Driftstörningar:

- © och x tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”ABS kontrol ettirin”, ”Fren siFren sistemini kontrol ettirin” och ”ESC kontrol ettirin”: ABS, ESC och panikbromsassistansen är inaktiverade. Bromsarna fungerar dock fortfarande;

- x, D, © och ® tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”Fren sistemi arızası”: detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

I båda fallen tar du kontakt med närmaste märkesrepresentant.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna kan emellertid inte ersätta föraren. De begränsar inte bilens effekt och får inte förmå dig att köra snabbare. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan dyka upp under körningen).

I nödfall bör du trycka på bromspedalen med full kraft och hålla pedalen nere. Att försöka reglera bromsverkan genom att successivt öka bromstrycket med bromspedalen (genom pumpning) har alltså ingen effekt. ABS-systemet anpassar den kraft som appliceras på bromssystemet.

Bromsningen är delvis säkrad. Det kan emellertid vara riskfyllt att bromsa häftigt och detta medför i sin tur att du bör stanna (om trafiken tillåter). Kontakta din märkesrespresentant.

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC med kontroll av understyrning och antispinnsystem

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC

Detta system syftar till att kontrollera bilen i ”kritiska” körsituationer (undanmanövrer, förlorat väggrepp vid kurvtagning etc.).

Funktionsprincip

En givare vid ratten känner av den färdväg föraren valt.

Andra givare placerade på andra ställen i bilen, mäter den verkliga färdvägen.

Systemet jämför förarens önskan med bilens faktiska spårval och justerar det därefter vid behov, med hjälp av bromsarna på vissa hjul och/eller motorns effekt. Om systemet aktiveras blinkar kontrollampan på instrumentpanelen.

Kontroll av understyrning

Detta system förbättrar ESC-systemets funktion vid kraftig understyrning (förlorat väggrepp för framhjulen).

Antispinnsystem

Detta system hjälper till begränsa drivhjulens slirning och att kontrollera bilen vid start, gaspådrag eller fartminskning.

Funktionsprincip

Med hjälp av givarna vid hjulen mäter och jämför systemet hela tiden hastigheten på drivhjulen och förhindrar att motorn rusar. Om ett hjul tenderar att slira, tvingar systemet det att bromsa tills det återfår greppet om underlaget.

Systemet ska också justera motorvarvtalet med hänsyn till hjulens väggrepp, oberoende av det tryck som utövas på gaspedalen.

Funktionsfel

När ett funktionsfel upptäcks i systemet, visas meddelandet ”ESC kontrol ettirin” och kontrollamporna © och visas på instrumentpanelen. I det här fallet avaktiveras ESC och antispinnsystemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

ESC och antispinnsystem i läge Track

Funktionerna ESC kan ändras och skjuta upp körhjälpen (se ”Val av körläge” i kapitel 2) när kontaken 1 hålls intryckt för att välja läge Track.

Inaktivera ESC-funktionerna och antispinnsystemet

I vissa situationer (körning på mycket löst underlag: snö, lera och i körläge Sport, Track osv.) är det möjligt att inaktivera dessa funktioner genom att hålla kontakten 2 intryckt.

Lampan visas på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”ESC devre dışı”.

Det är möjligt att återaktivera dessa funktioner genom ett snabbt tryck på kontakten 2.

Om körläget ändras via kontakten 1 återaktiveras funktionen ESC och antispinnsystemet (se ”Val av körläge” i kapitel 2).

Panikbromsassistans

Detta system kompletterar ABS-systemet och hjälper till att förkorta bilens bromssträcka.

Funktionsprincip

Systemet kan registrera en panikbromssituation. I detta fall träder bromsservon omedelbart in med maximal kraft och kan aktivera ABS-regleringen.

ABS-bromsningen är aktiv så länge bromspedalen är nedtryckt.

Tändning av varningsblinkrarna

Varningsblinkrarna kan tändas vid kraftig fartminskning.

Föregripande bromsning

När du släpper gaspedalen snabbt föregriper systemet bromsningen så att stoppsträckan kan minskas.

Undantagsfall

När farthållaren är igång:

- Om du trycker på gaspedalen, när du släpper den kan systemet aktiveras.

- om du inte trycker på gaspedalen aktiveras inte systemet.

Funktionsfel

När systemet registrerar ett funktionsfel, visas meddelandet ”Kontrollera bromssystem” på instrumentpanelen tillsammans med varningslampan ©.

Kontakta din märkesrepresentant.

Starthjälp i backe

Beroende på graden av lutning hjälper detta system föraren vid start i backe. Den hindrar bilen att rulla bakåt genom att ingripa på det automatiska bromsåtdragningssystemet, då föraren lyfter foten från bromspedalen för att trycka på gaspedalen.

Systemets funktion

Den fungerar bara om växelspaken är i läget D och om bilen står helt stilla (bromspedalen nedtryckt).

Systemet håller kvar bilen i cirka 2 sekunder. Därefter lossas bromsarna gradvis (bilen rullar beroende på lutningen).

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De ökar inte bilens prestanda och bör inte uppmuntra till högre hastigheter. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Systemet för starthjälp i backe kan inte alltid helt hindra bilen från att rulla bakåt i alla situationer (t.ex. vid mycket kraftig lutning).

Föraren kan alltid använda bromspedalen och på så vis hindra bilen från att rulla bakåt.

Systemet med starthjälp i backe bör inte användas om bilen ska stå stilla en längre tid, utan då bör bromspedalen användas.

Denna funktion har inte utformats för att få bilen att stå stilla under en längre tid.

Använd bromspedalen om det behövs för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag.

Risk annars för allvarliga skador.

Alpine A110 - Driving modes

Alpine A110 - Piano keys