Tillbaka till listan

FARTHÅLLARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Farthållaren är en funktion som hjälper dig att bibehålla hastigheten vid ett konstant värde som du har valt, kallad konstantfart.

Farthållarens hastighet kan ställas in på valfri hastighet över 30 km/h.

Reglage

1 Huvudströmbrytare för start/stopp.

2 Reglage för:

a aktivering, lagring och ökad variation av inställningen av hastigheten (+);

b sänkning av konstanthastigheten (-).

3 Igångsättning med påminnelse om den minneslagrade konstantfarten (RES).

4 Pausa funktionen med minnesinställning av farthållaren (0).

Farthållarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen kan under inga omständigheter befria föraren från ansvaret att följa hastighetsgränserna eller att vara uppmärksam. Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvaret att följa fartgränserna och iaktta uppmärksamhet (var alltid beredd att bromsa).

Farthållaren bör inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (is, vattenplaning) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidvind).

Risk för olycka.

Igångsättning

Tryck på omkopplaren 1 vid .

Varningslampan lyser i grönt och samtidigt visas det streck som anger att farthållarfunktionen är aktiverad och väntar på att lagra en konstantfart.

Inställning av konstantfart

Håll en jämn hastighet (över cirka 30 km/h) och tryck på reglaget 2 på a (+)-sidan: funktionen aktiveras och den aktuella hastigheten lagras.

Konstantfarten ersätter strecken och farthållningen bekräftas av att konstantfarten visas i grönt och att varningslampan tänds.

Om det görs försök att aktivera funktionen under 30 km/h kommer funktionen att förbli inaktiv.

Körning

Då en konstantfart har ställts in i minnet och farthållningen är igång kan du ta bort foten från gaspedalen.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Ändring av konstantfarten

Om du vill ändra konstanthastighet, tryck upprepade gånger på omkopplaren 2:

- på sidan a (+) för att öka hastigheten;

- på sidan b (-) för att minska hastigheten.

Överskridande av konstantfarten

Du kan när som helst överskrida konstantfarten om du trycker på gaspedalen. När hastigheten överskrids lyser och blinkar konstantfarten rött på instrumentpanelen.

Släpp därefter upp gaspedalen: efter några sekunder återupptar bilen automatiskt den första konstantfarten.

Omöjligt för funktionen att hålla den inställda konstantfarten

Vid kraftig nedförsbacke kan systemet inte bibehålla vald hastighet. Den inställda hastigheten blinkar i rött på instrumentpanelen för att informera dig om situationen.

Farthållarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Sätta funktionen i viloläge

Funktionen försätts i standby-läge när du trycker på:

- knappen 4 (0);

- bromspedalen;

- när växelspaken flyttas till läge N.

I alla tre fall lagras konstantfarten och hastigheten visas på instrumentpanelen.

Vänteläget bekräftas av att konstantfarten visas i grått.

Aktivering av inställd konstantfart

Om en hastighet är sparad kan du återuppta den igen, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägen, väderleksförhållandena) Tryck på reglaget 3 (RES) om bilens hastighet överstiger 30 km/h.

När den lagrade hastigheten aktiveras visas konstantfarten i grönt som bekräftelse på att farthållaren är aktiverad.

ANM.: om den hastighet som du precis har angett är mycket högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera snabbt tills den hastighet uppnåtts.

När farthållaren stängts av återaktiverar en tryckning på sidan av strömställaren a (+2 funktionen utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten: det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Avstängning av funktionen

Farthållarfunktionen avbryts när du trycker på knappen 1 och hastigheten är inte längre inställd i minnet. Den gröna lampan släcks för att bekräfta att funktionen har inaktiverats.

Om farthållarfunktionen sätts i viloläge eller avbryts sänks inte bilens hastighet. Vill du sänka hastigheten måste du bromsa.

Alpine A110 - Cruise control speed limiter