Tillbaka till listan

FARTBEGRÄNSARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartbegränsaren är en funktion som hjälper dig att inte överskrida en viss hastighet som du har valt och som kallas fartgräns.

Reglage

1 Huvudströmbrytare Start/Stopp.

2 Reglage för:

a igångsättning, minnesinställning och höjning av fartgränsen (+);

b sänkning av fartgränsen (-).

3 Igångsättning med påminnelse om minnesinställd fartgräns (RES).

4 Pausning av funktionen (med minnesinställning av hastighetsgränsen) (0).

Igångsättning

Tryck på omkopplaren 1 vid Kontrollampan lyser i orange på instrumentpanelen. Dessutom visas streck för att indikera att fartbegränsningsfunktionen är aktiverad och inväntar lagring av en hastighetsgräns.

Tryck på kontakten 2 på sida a (+) för att lagra den aktuella hastigheten: den inställda fartgränsen ersätter strecken.

Den lägsta hastighet som kan sparas är 30 km/h.

Körning

Om en hastighet har ställts in i minnet och om den inte uppnås sker körningen som i en bil utan fartbegränsare.

Nu kan den inställda fartgränsen inte överskridas även om du trycker på gaspedalen, utom vid behov (se ”Ökning av den inställda fartgränsen”).

Ändring av den inställda fartgränsen

För att ändra fartgränsen, tryck upprepade gånger på strömställaren 2:

- på sidan a (+) för att öka hastigheten,

- på sidan b (-) för att minska hastigheten.

Ökning av den inställda fartgränsen

Du kan när som helst överskrida den inställda fartgränsen på följande sätt: tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten (över spärren).

När hastigheten överskrids blinkar den inställda fartgränsen rött på instrumentpanelen.

Släpp därefter upp gaspedalen: fartbegränsarfunktionen återupptas så snart bilen når en hastighet som är lägre än den minneslagrade hastigheten.

Omöjligt för funktionen att hålla fartgränsen

Vid kraftig nedåtlutning kan systemet inte bibehålla fartgränsen: den sparade hastigheten blinkar rött på instrumentpanelen och regelbundna ljudsignaler hörs för att underrätta dig om detta.

Fartbegränsarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Pausning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen sätts i stand-by om du trycker på omkopplaren 4 (0). Fartgränsen förblir lagrad i minnet och den lagrade hastigheten visas på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd fartgräns

Om en hastighet är lagrad i minnet kan man ta fram den om man trycker på strömställaren 3 (RES).

Avstängning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen avbryts när du trycker på knappen 1 och fartgränsen inte längre är inställd i minnet. Den orange kontrollampan på instrumentpanelen släcks och bekräftar att funktionen är avstängd.

När fartbegränsaren sätts i standby-läge återaktiverar en tryckning på sidan a (+) av kontakten 2 funktionen utan att hänsyn tas till den lagrade hastigheten. Det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Alpine A110 - Cruise control speed limiter